نویسنده = سید کمال چهارسوقی
طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری

دوره 10، شماره 29، تیر 1391، صفحه 19-31

10.22075/jme.2017.1613

علی نعیمی صدیق؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ مجید شیخ‌محمدی


بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 8، شماره 22، آبان 1389، صفحه 21-35

10.22075/jme.2017.1565

احسان محمودی؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ حمیدرضا اسکندری