کلیدواژه‌ها = CFD
بررسی عددی عملکرد پیل سوختی پلیمری دو کاناله با جریان گاز ناهمسو

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 39-51

10.22075/jme.2017.5084.

نیما احمدی؛ عبدالرحمن دادوند؛ ایرج میرزایی؛ سجاد رضازاده


بررسی اثر مدل اغتشاش بر هیدرولیک سینی غربالی

دوره 13، شماره 42، مهر 1394، صفحه 79-86

10.22075/jme.2017.1717

نورالله کثیری؛ محمد ذات خواهی؛ جواد ایوک پور؛ محمدحسن خان اف


سینتیک و پدیده های انتقال در جفت شدن اکسایشی متان: مدلسازی CFD در مقیاس دانه ای

دوره 12، شماره 39، بهمن 1393، صفحه 123-141

10.22075/jme.2017.1696

نکیسا یعقوبی؛ سیاوش سیدنژادیان؛ رامین مغربی