کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
بهینه سازی همزمان میانگین و واریانس توابع هدف در زنجیره تأمین غیر قطعی

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 325-338

10.22075/jme.2017.5530.

علی سلماس نیا؛ علی زندیه؛ محمد رضا نامدار


بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 8، شماره 22، آبان 1389، صفحه 21-35

10.22075/jme.2017.1565

احسان محمودی؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ حمیدرضا اسکندری