موضوعات = روش های کاربردی
تعداد مقالات: 8
1. مدل‌سازی لاگرانژی سه بعدی جریانهای تراکم ناپذیر لزج و غیرلزج با استفاده از حلگرهای ریمن پایستار و ناپایستار و اصلاح چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ محمد هادی شعبانی


2. بررسی روابط تعیین کننده حرکت گلوله در آسیاها با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی

دوره 17، شماره 58، پاییز 1398، صفحه 16-16

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی


3. مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوله‌های کربنی دو جداره با استفاده از تئوری غیرمحلی الاستیسیته

دوره 17، شماره 58، پاییز 1398، صفحه 32-32

احسان زمانی؛ فاطمه عباسپور؛ سجاد صیفوری


5. ارائه الگوریتم خوشه‌بندی چندمرحله‌ای در مدل‌سازی ریاضی تولید معادن

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 19-19

فرشاد نژادشاه محمد


6. مدل‌سازی فرآیند اسپینینگ مخازن آلومینیومی تحت فشار و بررسی پارامترهای مؤثر

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 1-1

محمد صدیقی؛ کمال‌الدین ناصری نژاد


8. بررسی تاثیر ضخامت و اغتشاشات هندسی اولیه پوسته‌های جدارنازک کامپوزیتی در وقوع پدیده کمانش تحت فشار محوری

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 121-134

ابراهیم علیزاده؛ جواد بابایی؛ پویا دهستانی؛ رضا بطالبلویی؛ حسین بهروز