موضوعات = روش های کاربردی
بررسی روابط تعیین کننده حرکت گلوله در آسیاها با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی

دوره 17، شماره 58، مهر 1398، صفحه 203-214

10.22075/jme.2019.15088.1497

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی


بررسی تاثیر ضخامت و اغتشاشات هندسی اولیه پوسته‌های جدارنازک کامپوزیتی در وقوع پدیده کمانش تحت فشار محوری

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 121-134

10.22075/jme.2017.10875.1040

ابراهیم علیزاده؛ جواد بابایی؛ پویا دهستانی؛ رضا بطالبلویی؛ حسین بهروز