موضوعات = روش های کاربردی
مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه های پویای چند دوره ای در محیط دو ترکیبی تصادفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22075/jme.2023.28685.2349

سلیم باوندی؛ حمید بیگدلی؛ جواد طیبی


بررسی روابط تعیین کننده حرکت گلوله در آسیاها با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی

دوره 17، شماره 58، مهر 1398، صفحه 203-214

10.22075/jme.2019.15088.1497

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی


بررسی تاثیر ضخامت و اغتشاشات هندسی اولیه پوسته‌های جدارنازک کامپوزیتی در وقوع پدیده کمانش تحت فشار محوری

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 121-134

10.22075/jme.2017.10875.1040

ابراهیم علیزاده؛ جواد بابایی؛ پویا دهستانی؛ رضا بطالبلویی؛ حسین بهروز