موضوعات = مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
ترکیب هرمی تصاویر مبتنی بر تبدیل کانتورلت و تفکیک ساختاری بهبود یافته

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 71-92

10.22075/jme.2023.28288.2330

مجتبی سلیمانی؛ علی آقاگل زاده؛ مهدی ازوجی