نویسنده = محمد علی بهشتی نیا
ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 111-121

10.22075/jme.2017.1767

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی بهشتی نیا؛ رضا رفیعی پور