کلیدواژه‌ها = افت فشار
بررسی افت فشار جریان تراکم ناپذیر مغشوش در اریفیس‌های صنعتی چند

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 99-109

10.22075/jme.2017.2438

مجید مرادی باستانی؛ قنبر علی شیخ زاده