کلیدواژه‌ها = المان محدود
تاثیربار محوری و مشخصات مصالح بر عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 125-137

10.22075/jme.2017.2440

محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود فرزام


اثرآرایش میلگرد بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی کوتاه

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 79-92

10.22075/jme.2017.1764

محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود فرزام