موضوعات = مکانیک - هوافضا
مدلسازی مرتبه بالای شاک و اغتشاشات جریان تراکم پذیر با روش عددی WENO

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 263-277

10.22075/jme.2023.28134.2321

محمد صالح آبادی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ حامد باقری اسفه