موضوعات = عمران-زلزله
تعداد مقالات: 6
1. مدلسازی فرکانسی وقوع زلزله ها با استفاده از تابع تبدیل فوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سید قاسم رستمی؛ علی اکبر یحیی آبادی


2. ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 247-266

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری


3. تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 139-152

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


4. تحلیل عددی سیستم نگهداری منفصل (سگمنتال) تحت بار زلزله

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 177-187

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


5. تشخیص ترک در تیر تیموشنکو با استفاده از داده های فرکانس و تابع پاسخ فرکانسی

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 205-216

سیامک قدیمی؛ سید سینا کورهلی


6. تعمیم روش آنالیز حساسیت سوبول برای استفاده در مهندسی و علوم

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 217-226

ساسان معتقد؛ آزاد یزدانی؛ احمد نیکنام؛ مصطفی خانزادی