کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
ارزیابی قابلیت اطمینان قاب‌های خمشی فلزی با استفاده از روش شبیه‌سازی وزنی و درونیابی تابع پایه شعاعی

دوره 14، شماره 47، بهمن 1395، صفحه 21-32

10.22075/jme.2017.5599.

مهرالله رخشانی مهر؛ محسن راشکی؛ محمود میری؛ مهدی اژدری مقدم


حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

دوره 10، شماره 30، آبان 1391، صفحه 19-31

10.22075/jme.2017.1620

عباس طالشی انبوهی؛ پدرام زمانی؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی


آنالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه‏های برون شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر

دوره 5، شماره 19، دی 1388، صفحه 23-35

10.22075/jme.2017.1544

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ امیر شاه حسینی


کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها

دوره 1، شماره 15، دی 1386

10.22075/jme.2017.1520

حمید دائیان؛ احسان جمشیدی؛ محمد رضا آشوری