دوره و شماره: دوره 3، شماره 17، شهریور 1388 
تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما

10.22075/jme.2017.1532

محمود سعادت فومنی؛ محمد مهدی خطیبی؛ مهدی مرادی؛ مرتضی کارآموز مهدی آبادی