دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، مرداد 1392 
به‌سازی تولید در آب شیرین کن خورشیدی لوله ای با استفاده از مدل سازی عددی

صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1643

احسان فتوحی بافقی؛ نادر رهبر؛ نادر رهبر؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی