نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز حساسیت کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • آنالیز مودال کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]

ا

 • استهلاک انرژی مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای [دوره 1، شماره 15، 1386]

ب

 • برش پایه مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای [دوره 1، شماره 15، 1386]

ت

 • تحلیل تاریخچه زمانی مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • تحلیل غیرخطی مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • تیر بهینه‌سازی کمانش ستون‌های چند‌تکه با مقطع خطی متغیر(شیب به عنوان متغیر طراحی) [دوره 1، شماره 15، 1386]

ج

 • جا به جایی طبقات بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • جا به جایی نسبی بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • جداگر پاندولی- اصطکاکی بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • جداگر لاستیکی- سربی بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک [دوره 1، شماره 15، 1386]

ر

 • رکورد زلزله مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]

ژ

 • ژئوسنتتیک تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک [دوره 1، شماره 15، 1386]

س

 • ستون بهینه‌سازی کمانش ستون‌های چند‌تکه با مقطع خطی متغیر(شیب به عنوان متغیر طراحی) [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • سختی لایه تسلیح کننده تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • سطح عملکرد سازه مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای [دوره 1، شماره 15، 1386]

ش

 • شاخص خرابی تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله [دوره 1، شماره 15، 1386]

ک

 • کمانش بهینه‌سازی کمانش ستون‌های چند‌تکه با مقطع خطی متغیر(شیب به عنوان متغیر طراحی) [دوره 1، شماره 15، 1386]

م

 • ماتریس جرم کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • ماتریس خطا کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • ماتریس سختی کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • محتوای فرکانسی مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • مخزن مدل‌سازی و تحلیل لرزه ای ساختمان‌های خمشی فولادی با مخازن آب در بام [دوره 1، شماره 15، 1386]
 • میراگر فلزی لوزی مطالعه عددی کاربرد میراگر فلزی لوزی شکل در تقویت لرزه ای [دوره 1، شماره 15، 1386]

و