کلیدواژه‌ها = روش المان محدود
بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، مهر 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

دوره 12، شماره 36، خرداد 1393، صفحه 85-101

10.22075/jme.2017.1667

آیدین غزنوی اسگویی؛ محمد رضا خلیلی؛ امین غزنوی اسگویی


بررسی تجربی و عددی تأثیر شکل جوش در انتهای اتصال سپری بر تنش‌های پسماند

دوره 10، شماره 29، تیر 1391، صفحه 81-90

10.22075/jme.2017.1618

رحمن سیفی؛ محسن موسوی ریگی؛ وحید آذری فر


بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 83-94

10.22075/jme.2017.1562

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه