دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، زمستان 1390 
1. ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی- فازی برای تعیین اولویت‏ های بهبود

صفحه 1-12

10.22075/jme.2017.1598

شمس ‏الدین ناظمی؛ شمس ‏الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی