دوره و شماره: دوره 9، شماره 25، تابستان 1390 
1. مطالعه تاثیر هسته مسی بر دما و میزان سایش الکترود

صفحه 1-9

سعید جوان؛ وحید حسینی؛ شهاب الدین علویون


3. مطالعه تجربی فواره خروجی از افشانه نمونه سازی شده تزریق مستقیم گاز

صفحه 21-31

علیرضا حاجی علی محمدی؛ امیر عبدالله؛ مصطفی آقا میرسلیم؛ ایمان چیت ساز؛ مرتضی خلیلی؛ مهدی سلطانی