دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل دینامیکی جدایش ماهواره با استفاده از موتور ترمزی در تزریق به مدار همراه با چرخش اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سعید سرخیل؛ سید ابراهیم گردون زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری


2. الگوی هندسه‌ی بهینه‌ی شکل سدهای قوسی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد رضائی پژند


3. ارائه روشی جدید جهت تعیین شاخص سلامتی سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمود میری؛ بهروز کشته گر؛ بهروز کشته گر


4. موتور سوئیچ رلوکتانسی خطی شش فاز جهت نیرو محرکه ی آسانسور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سعید دارابی؛ یوسف علی نژاد برمی؛ فرشید دارابی


5. مدل‌سازی و تحلیل تأثیر نیروگاه‌های بادی بر قابلیت تبادل شبکه‌های انتقال در سیستم قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

حمید فلقی؛ مریم رمضانی؛ محمودرضا حقی فام


6. تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

آیدین غزنوی؛ محمد خلیلی


7. بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر عملکرد مدل برهم کنش ادی و قطره برای کاربرد در قطره‌گیر زیگزاگی ساده باصفحات موج‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

روح اله رفعی؛ محمد هادی حامدی استخر سر


8. ارزیابی تأثیر استراتژی کنترل توان راکتیو مبتنی بر ولتاژ ترمینال ژنراتورها بر دوشاخگی LIB و حد دینامیکی پایداری ولتاژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد حسین ولایتی؛ نیما امجدی؛ عیسی خواجه وندی


9. مدل سازی پدیده ذوب سطحی لایه به لایه صفحات کریستالوگرافی فلز مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

وفا جهانگیر؛ رضا ریاحی فر؛ مازیار صهبا یغمایی


10. پیش‌بینی بار در بازار برق با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم بهبود یافته جستجوی گرانشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

اویس عابدی نیا؛ نیما امجدی


11. ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید مس در ترکیب آب و اتیلن گلیکول: بررسی تجربی و ارائه مدل دقیق تخمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمد همت اسفه؛ مجتبی بیگلری


13. ارائه مدلی تحلیلی جهت تعیین اثرات پارامترهای توربین بادی و مشخصه احتمالی سرعت باد بر میانگین قیمت گرهی بازار برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

الهه زکی خانی؛ مهدی صمدی؛ محمد ابراهیم حاجی آبادی


14. مدلسازی فرکانسی وقوع زلزله ها با استفاده از تابع تبدیل فوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سید قاسم رستمی؛ علی اکبر یحیی آبادی


16. مدل‌سازی لاگرانژی سه بعدی جریانهای تراکم ناپذیر لزج و غیرلزج با استفاده از حلگرهای ریمن پایستار و ناپایستار و اصلاح چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ محمد هادی شعبانی