دوره و شماره: دوره 22، شماره 76، اردیبهشت 1403 
مدلسازی اپیدمی و هموارسازی منحنی همه گیری در شبکه های انسانی-اجتماعی

صفحه 155-165

10.22075/jme.2023.30259.2425

محمدرضا دوست محمدیان؛ ثریا دوست محمدیان؛ نجمه دوست محمدیان؛ اعظم دوست محمدیان؛ هومن ضرابی؛ حمیدرضا ربیعی


بررسی خواص مکانیکی تک لایه بیفنیلن در دماهای مختلف

صفحه 177-187

10.22075/jme.2023.31122.2485

محمدامین همت پور خطبه سرا؛ مسعود اجری؛ مجید صمدیان