کلیدواژه‌ها = مدلسازی
بهسازی ساختمان بر مبنای مدل: تجربه دانشگاه صنعتی شریف

دوره 21، شماره 75، دی 1402، صفحه 239-254

10.22075/jme.2023.24094.2122

عباس رجبی قهنویه؛ مرتضی حدادی


طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت

دوره 21، شماره 72، فروردین 1402، صفحه 31-47

10.22075/jme.2022.26586.2241

امیر حسین ابوالمعصومی؛ مجید سلامی؛ سیدعلیرضا مصطفوی؛ سید محمودرضا عطیفه


مدل سازی سیستم کامل روتور-یاتاقان-نشیمنگاه

دوره 14، شماره 44، فروردین 1395، صفحه 79-92

10.22075/jme.2017.1753

منصور رفیعیان؛ روح اله نوروزی


مدلسازی زمان بندش هیدروژل پلی اکریل آمید سولفونه/استات کروم (III) بر پایه غربالگری پارامترهای موثر

دوره 13، شماره 41، شهریور 1394، صفحه 159-172

10.22075/jme.2017.1734

عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ احمد دادوند کوهی


سینتیک و پدیده های انتقال در جفت شدن اکسایشی متان: مدلسازی CFD در مقیاس دانه ای

دوره 12، شماره 39، دی 1393، صفحه 123-141

10.22075/jme.2017.1696

نکیسا یعقوبی؛ سیاوش سیدنژادیان؛ رامین مغربی