موضوعات = مکانیک - سیستمهای انرژی
بهسازی ساختمان بر مبنای مدل: تجربه دانشگاه صنعتی شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22075/jme.2023.24094.2122

عباس رجبی قهنویه؛ مرتضی حدادی


مطالعه عددی تأثیر سطوح گسترش‌یافته بر عملکرد مبدل حرارتی زمین‌گرمایی هم‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22075/jme.2023.30329.2433

ناصر بخشی؛ سامان رشیدی؛ روح اله رفعی