موضوعات = مهندسی برق کنترل
همزمان سازی مقاوم کلاس خاصی از سیستم های آشوبی هم تراز با وجود ، تاخیر زمانی و پارامتر ها ی نامشخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22075/jme.2023.30066.2414

امیرحسین رستم پور؛ آصف زارع؛ مجید حلاجی