نمایه کلیدواژه ها

ا

 • الگوریتم مسیریابی طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • انتقال حرارت بررسی دینامیک لایه بخار بر روی کره های داغ شناور در آب [دوره 2، شماره 16، 1387]

ب

 • برش اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • بسته افزونه طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]

ت

 • تبدیل موجک پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از تجزیه سری زمانی بار وشبکه عصبی [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • تراوایی مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]

ج

 • جوشش لایهی بررسی دینامیک لایه بخار بر روی کره های داغ شناور در آب [دوره 2، شماره 16، 1387]

ر

 • روش حجم کنترل بررسی شرایط دمایی یک بافت زنده به منظور تشخیص تومورهای سرطانی [دوره 2، شماره 16، 1387]

ژ

 • ژل پلیمر مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]

س

 • سطح بین فازی مایع- بخار بررسی دینامیک لایه بخار بر روی کره های داغ شناور در آب [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • سوییچ طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]

ش

 • شبکه بر روی تراشه طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • شبکه عصبی پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از تجزیه سری زمانی بار وشبکه عصبی [دوره 2، شماره 16، 1387]

م

 • محیط متخلخل مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • مخازن نفتی مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل [دوره 2، شماره 16، 1387]

ن

 • نقص ثابت طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]
 • نقص گذرا طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه بر روی تراشه [دوره 2، شماره 16، 1387]

و