دوره و شماره: دوره 15، شماره 50، مهر 1396 
شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاکنی شرکت روی تیران

صفحه 271-283

10.22075/jme.2017.2568

حسینعلی میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ زینب سادات میرزایی